Awb bezwaar voorwaarden

Behandeling bezwaarschrift
Om te zorgen dat het bestuursorgaan uw bezwaarschrift in behandeling neemt, moet u aan diverse in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemde eisen voldoen.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval:
-Binnen zes weken na bekendmaking (verzending) van het besluit worden ingediend
-Uw naam en uw adres te bevatten
-Voorzien zijn van de datum
-Een beschrijving te geven van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht
-Uw motivatie (waarom u bezwaar maakt) bevatten
-In het Nederlands geschreven zijn

Als u niet aan een of meerdere van deze eisen voldoet, moet het bestuursorgaan u per brief hierover informeren. Het bestuursorgaan biedt u daarbij de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn alsnog aan deze eisen te voldoen (het verzuim te herstellen). 

Awb aanvraag, bezwaarschrift of beroepschrift indienen

Indieningstermijn
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit waartegen u bezwaar wilt maken bekend is gemaakt. De bekendmaking van het besluit vindt plaats door toezending daarvan (b.v. aan de aanvrager van een vergunning) en bekendmaking (b.v. in de plaatselijke krant). Het kan voorkomen dat u bezwaar had willen maken, maar pas later -na de indieningstermijn van 6 weken- met het besluit bekend bent geworden. Artikel 6:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft aan dat een bezwaarschrift toch inhoudelijk moet worden behandeld 'indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest'. Het kan b.v. zijn dat het besluit niet op een juiste wijze bekend gemaakt is of u om een andere reden niet verweten kan worden dat u de bezwaartermijn hebt overschreden. Er is dan sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding, dit betekent dat u alsnog een bezwaarschrift in kunt dienen. Daarbij moet u natuurlijk duidelijk aangeven waarom u niet verweten kan worden dat u het bezwaarschrift niet binnen 6 weken na bekendmaking heeft ingediend.

Belanghebbende
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat alleen een belanghebbende bezwaar kan maken. Om als belanghebbende aangemerkt te worden, dient u een objectief bepaalbaar, eigen, persoonlijk, rechtstreeks betrokken en actueel belang te hebben bij hetgeen waartegen u bezwaar maakt. Een belanghebbende kan een natuurlijk persoon (mens) of een rechtspersoon (bedrijf, bestuursorgaan, vereniging of stichting) zijn. Een bezwaarmakende organisatie dient een algemeen of collectief belang te behartigen, dat voldoende onderscheidend moet zijn en moet blijken uit feitelijke werkzaamheden van de organisatie. Als u geen belanghebbende bent en bezwaar heeft gemaakt, dan zal het bestuursorgaan uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren (dit betekent niet inhoudelijk behandelen).

Derde-belanghebbende
Artikel 1:2 Awb zegt dat degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken als belanghebbende moet worden aangemerkt. Als een besluit zich rechtstreeks tot u richt, dan heeft u natuurlijk een belang dat rechtstreeks bij dat besluit betrokken is. Voor derde-belanghebbenden is dit lastiger te bepalen. De derde belanghebbende dient ook aan de hierboven genoemde 5 voorwaarden te voldoen, b.v. de objectieve bepaalbaarheid van het belang. Derden met een afgeleid belang -een belang hebben via het belang van een ander- hebben geen direct geraakt belang en zijn dan ook geen belanghebbende.
Voorbeeld van derde-belanghebbenden: wanneer iemand een vergunning onder de Wet milieubeheer (Wm) heeft gekregen om ergens vervuilde grond op te slaan, is niet alleen de vergunninghouder zelf belanghebbende, maar kunnen ook de direct omwonenden, gebruikers en eigenaren van de omliggende terreinen als derde-belanghebbenden aangemerkt worden. Hun belangen kunnen zowel van materiële als van immateriële aard zijn, b.v. financiële schade door saneringswerkzaamheden, stankoverlast, waardevermindering, (tijdelijke) gebruiksbeperkingen etc. Deze derde-belanghebbenden kunnen dan ook bezwaar maken tegen de verleende Wm-vergunning.

Meer informatie over begrippen uit de Algemene wet bestuursrecht op deze pagina: http://www.bezwaar.homespot.nl/index.php?op=viewpage&page=4