Awb Bezwaarschrift

Bezwaarschrift indienen

Als burger heeft u altijd het recht om schriftelijke stukken bij de overheid in te dienen (dit is een grondrecht).  Een bezwaarschrift is een specifiek in de wet omschreven geschrift met zijn eigen procedure om bezwaar te maken. Wanneer een bestuursorgaan een bezwaarschrift ontvangt, dient het de in de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure te volgen. Onder de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer is het zelfs mogelijk via email een bezwaarschrift in te dienen. Voorwaarde is dan wel dat ook het bestuursorgaan deze vorm van digitale indiening accepteert. Anders moet er alsnog schriftelijk ingediend worden.
Met uw bezwaarschrift verzoekt u het bestuursorgaan om het genomen besluit te heroverwegen en een besluit op uw bezwaarschrift te nemen. Dit besluit op bezwaar dient het bestuursorgaan te nemen binnen de wettelijk termijnen van de Awb. 
Het bestuursorgaan kan uw bezwaarschrift aan het eind van de bezwarenprocedure:
1. gegrond verklaren (u krijgt gelijk)
2. ongegrond verklaren (u krijgt ongelijk)
3. niet ontvankelijk verklaren (uw bezwaarschrift wordt niet inhoudelijk in behandeling genomen; u bent geen belanghebbende of de weg van bezwaar staat niet (meer) voor u open)

Belanghebbende
Uw bezwaarschrift richt zich tegen een Awb-besluit (vaak een beschikking:
besluit in een individueel geval) van een bestuursorgaan. Voorwaarde is dat u belanghebbende bij dit besluit bent. U bent belanghebbende als u aan 5 voorwaarden voldoet. Uw belang is:
-objectief bepaalbaar
-eigen
-persoonlijk
-rechtstreeks betrokken
-actueel
Als u niet aan deze voorwaarden voldoet en dus geen belanghebbende bent, zal uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. U heeft dan geen recht op inhoudelijke behandeling. Wel kunt u het besluit om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren in beroep aan de bestuursrechter voorleggen.

Behandeling bezwaar
Het bestuursorgaan houdt meestal een hoorzitting waarbij u de gelegenheid krijgt om uw bezwaar mondeling toe te lichten. In veel gevallen wordt de hoorzitting en de inhoudelijke behandeling van het bezwaar bij een onafhankelijke bezwarencommissie gelegd. Na de hoorzitting geeft de bezwarencommissie het bestuursorgaan een advies over hoe het bezwaar afgehandeld dient te worden. Het bestuursorgaan neemt vervolgens op basis van het advies van de bezwarencommissie (waarvan het ook gemotiveerd kan afwijken) het besluit op uw bezwaar. Bent u het niet eens met de inhoud van het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter.

Conflict met de overheid, bezwaarschrift indienen?