AWB BEZWAAR EN BEROEP

Awb rechten
De overheid neemt dagelijks vele bestuursrechtelijke besluiten, die een verandering van rechten en plichten in het leven roepen. Dit is een continu proces voor de overheid, u wordt er meestal niet door geraakt. Dit is anders als er besluiten worden genomen over uw directe woonomgeving, uw eigendommen of bepaalde rechten of plichten die u heeft. Besluitvorming door de overheid dient zorgvuldig te worden voorbereid en te getuigen van een goede belangenafweging. Soms gebeurt dit onvoldoende of bent u het om een andere reden met de besluitvorming niet eens. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw belangen meegenomen worden in de voorbereiding of hoe kunt u zich verweren tegen een nadelig besluit? De Algemene wet bestuursrecht geeft enerzijds regels voor overheidsoptreden en besluitvorming en anderzijds mogelijkheden om invloed op deze besluitvorming uit te oefenen en u te verweren tegen een bepaald overheidsbesluit. Als u belanghebbende bent kunt u bijvoorbeeld aanvragen en zienswijzen indienen of bezwaar maken. Advies over het indienen van een Awb-aanvraag, bezwaar-, beroepschrift

Relevante bepalingen over bezwaar
-U kunt bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
-Een bezwaarschrift kan elektronisch naar een bestuursorgaan worden verzonden (e-mail) voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Het bestuursorgaan kan nadere eisen stellen aan het gebruik van de elektronische weg
-De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken
-Indien uw bezwaar is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is het niet aan een termijn gebonden.
-Het -tegen het niet tijdig nemen van een besluit gerichte- bezwaarschrfit kan worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen. Het bestuursorgaan blijft overigens verplicht om een besluit op uw eerdere aanvraag te nemen
-Uw bezwaar schorst het besluit waartegen het gericht is niet
-Het bezwaar kunt u schriftelijk (c.q. door middel van een e-mail) weer intrekken
-Tijdens het horen kunt u ook mondeling intrekken
-In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter
-Het bestuursorgaan dat op uw bezwaar beslist, is verplicht u (en eventuele andere belanghebbenden) te horen
-Het bestuursorgaan is verplicht om het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste één week voor belanghebbenden ter inzage te leggen
-Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of - indien een hoorcommissie is ingesteld - binnen tien weken na ontvangst van uw bezwaarschrift
-Indien het bezwaar ontvankelijk is (behandeld moet worden), vindt op basis van uw bezwaar een heroverweging van het bestreden besluit plaats
-Als deze heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt in de plaats daarvan een nieuw besluit
-Dit besluit op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld

Meer info Bezwaarschrift:
/index.php?op=viewpage&page=3


Aanvraag, Awb, belanghebbende, bezwaar, bestuursrecht, algemene wet bestuursrecht, beroep, zienswijze, besluit, beschikking, voorlopige voorziening, bestuursorgaan, bezwaarschrift, mandaat, hoorzitting , intrekking, ontvankelijkheid, vernietiging